Privacyverklaring MO-HR B.V.

MO-HR B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Deze verklaring betreft:

 • Website mo-hr.nl
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: MO-HR B.V. gevestigd te Wormer, KvK: 62099892
 • Monique Heijtel is de Functionaris Gegevensbescherming van MO-HR B.V. zij is te bereiken via monique@mo-hr.nl of 06-24245555

MO-HR B.V. respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Het bezoek aan de website www.mo-hr.nl kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; wanneer je www.mo-hr.nl bezoekt, vanaf welke website je op www.mo-hr.nl  binnenkomt en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld. Het privacyreglement kan veranderen maar de laatste versie is altijd op onze website te vinden.

 

Welke gegevens worden er verzameld en waar zijn de gegevens voor nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. MO-HR B.V. verzamelt gegevens van haar bezoekers. Het bezoek aan de website www.mo-hr.nl kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip je de site bezoekt, vanaf welke site je op onze site binnenkomt, hoe lang je op de site blijft en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Daarnaast verzamelt MO-HR B.V. gegevens voor andere doeleinden die niet anoniem zijn. Hierbij valt te denken aan:

 • Het invullen van een contactformulier.
 • Het versturen van de nieuwsbrief met updates op het gebied van HR gerelateerde zaken. Hiervoor kan je zelf ten alle tijden de toestemming intrekken.
 • Het inschrijven voor een cursus.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst of het product die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen via de website:

 • NAW gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • De naam van het bedrijf.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

MO-HR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?

Uiteraard hebben alleen de medewerkers van MO-HR B.V. toegang. MO-HR B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MO-HR B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

MO-HR B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 06-24245555 of via monique@mo-hr.nl 

 

Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MO-HR B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@mo-hr.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MO-HR B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website www.mo-hr.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten MO-HR B.V., de redactie en medewerkers van deze website iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

 

Copyright

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op de website www.mo-hr.nl mag zonder schriftelijke toestemming van MO-HR B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, overtypen of opslag in een geautomatiseerd of digitaal gegevensbestand.

 

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

MO-HR B.V. is niet verantwoordelijk voor falen, storingen of onderbrekingen van het functioneren van de website www.mo-hr.nl , waardoor de website niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met www.mo-hr.nl is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

MO-HR B.V. is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

MO-HR B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, jouw apparatuur, dan wel derden oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website www.mo-hr.nl . Je zal je onthouden van iedere actie tegen MO-HR B.V. als gevolg hiervan.

Indien MO-HR B.V. betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van de website www.mo-hr.nl , is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

Deze privacyverklaring en disclaimer zijn voor het laatst gewijzigd op 14 september 2021