Transitievergoeding (TV):

Werknemers hebben vanaf 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van indiensttreding. Daarbij verandert de berekening van de TV ook.De berekening is, ongeacht de lengte van het dienstverband, 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar (gerekend naar evenredigheid). Dit betekent dat in beginsel iedere werknemer vanaf 1 januari 2020 recht Salarisadministratie en meerheeft op een transitievergoeding.

Terugvragen van transitievergoeding (TV):

Vanaf 1 april 2020 kan de betaalde transitievergoeding vanwege uit dienst gaan na langdurige ziekte worden gecompenseerd bij het UWV. Deze regeling werkt terug tot uitdiensttreding vanaf 1 juli 2015 en geldt ook bij uitdiensttreding met een overeenkomst met wederzijds goedvinden. De compensatieregeling is vanaf 1 januari ook voor MKB- bedrijven die door pensionering of ziekte hun onderneming moeten beëindigen en een TV moeten betalen.

Slapende dienstverbanden: Een zgn. ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband met een werknemer waarvoor na 104 weken ziekte geen loondoorbetalingsverplichting meer bestaat, maar de medewerker nog wel in dienst is. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat het niet meer is toegestaan om een werknemer ‘slapend in dienst’ te houden. Werkgevers doen dit nu nog vaak wel, om daarmee het betalen van een hoge transitievergoeding (TV) te ontlopen bij het ontslag. De TV wordt echter gecompenseerd door het UWV. Daarom moet de werkgever van de Hoge Raad nu echt een eind maken aan het dienstverband met de werknemer na langdurige ziekte en de wettelijke transitievergoeding betalen.

Mocht dit bij één van uw medewerkers het geval zijn (geweest), dan kunt u op de site van het UWV de aanvraag indienen, zie https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/na-ontslag/detail/compensatie-transitievergoeding-bij-ontslag-langdurige-arbeidsongeschiktheid